Všeobecné smluvní podmínky

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Společnost LIFE IN TOWN s.r.o se sídlem: Wellnerova 1, 779 00 Olomouc, IČ: 05153557; vedená u Krajského soudu v Ostravě, C 66421 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, internetové stránky a aplikace umístěné na webovém serveru jsemzpardubic.cz, (dále jen „Služby“). b. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby. B. VYSVĚTLENÍ POJMŮ a. Poskytovatel. Poskytovatelem je LIFE IN TOWN s.r.o se sídlem: Wellnerova 1, 779 00 Olomouc, IČ: 05153557 b. Uživatel. Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami využívá některé konkrétní Služby Poskytovatele. c. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele. d. Služby. Službami se rozumí služby, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doméně jsemzpardubic.cz provozované Poskytovatelem. e. Užívání Služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně jsemzpardubic.cz. f. Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob. i. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah). ii. Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod. iii. Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb. g. Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou e-mailovou adresu, nastavení Služeb apod.). C. REGISTRACE UŽIVATELE a. Registrace. Uživatelé si mohou vytvořit na stránkách jsemzpardubic.cz vlastní profil. Údaje, které poskytují uživatelé dobrovolně za účelem vytvoření profilu na jsemzpardubic.cz, Poskytovatel nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze k přihlášení, registraci a správě profilu na jsemzpardubic.cz. Tyto údaje mohou být přeneseny z jiného již existujícího účtu Uživatele např. ze sociální sítě Facebook, Google+ (Gmail) apod. Poskytovatel neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem vytvoření profilu. Uživatel svou registrací souhlasí, že bude jeho profil veřejný a následně dostupný na internetových stránkách jsemzpardubic.cz. b. Souhlas s VSP. Svojí registrací uživatel souhlasí se zpracováním dobrovolně poskytnutých osobních údajů Poskytovateli za účelem vytvoření, registrace a správy profilu na jsemzpardubic.cz. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se Užívání Služeb. c. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace. d. Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet. e. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů. D. PRÁVA A POVINNOSTI a. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že i. je plně způsobilý právně jednat, a to zejména s ohledem na svůj věk, ii. jeho způsobilost právně jednat nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a Užívání Služeb, iii. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, iv. používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika, v. se před zahájením Užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, vi. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob. b. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: i. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika, ii. nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika, iii. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, iv. bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny, v. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem, vi. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě, vii. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli, viii. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, ix. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám), c. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn: i. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele, ii. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, iii. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet (včetně e-mailové schránky apod.) Uživatele. d. Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek: i. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. e. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele. f. Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele. i. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob. ii. Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla. iii. Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem. iv. Uživatel se zavazuje dodržovat při předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele Poskytovateli povinnosti uvedené v písm. D. h. těchto Podmínek. v. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto písm. D. f. Podmínek nenáleží Uživateli úplata. g. Bezplatnost. Registrace Uživatele ani využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma. Výjimku můžou tvořit např. různé prémiové sekce a služby. h. Zásady chování Uživatele. i. Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. ii. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. iii. Uživatel zejména nesmí: 1. užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, 2. komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli, 3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob, 4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb, 5. pokoušet se získat přístup k těm částem Služby, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod. 6. užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu, 7. používat Uživatelský Účet k nadměrnému dávkovému rozesílání zpráv, notifikací a jiných sdělení, 8. vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa e-mailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, 9. porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech, 10. pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem. iv. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména: 1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, 2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, 3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, 4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona, nebo trestnému činu, nebo schvalují trestný čin či veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele, 5. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek, 6. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, 7. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, 8. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků, 9. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, 10. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem, 11. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům, 12. obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 13. podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, 14. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti, 15. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy. v. Sankce. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel v souladu s písm. D. c. Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v písm. D. h. těchto Podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu. i. Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet. E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. i. Rozsah osobních údajů. V souladu s písm. C těchto Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje. ii. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení. b. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře. i. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. ii. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. c. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. d. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely. e. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle písm. F těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení. f. Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. g. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako Zpracovatele Osobních údajů. h. Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto písm. E VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. i. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. j. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob. k. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat. F. REKLAMA a. Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací. i. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. ii. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb. b. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob. G. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI a. Vyloučení záruk. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že: i. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, ii. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb, iii. Služby budou poskytovány bez chyb, iv. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob, b. Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb. i. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za: 1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, 2. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, 3. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci, 4. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele, 5. jakýkoliv jiný následek používání Služeb, ii. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že jejich úmyslem je mj. v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli. c. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele. d. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem. H. SOUHLAS S PODMÍNKAMI a. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb. b. Změny a účinnost změn Podmínek i. Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli ii. Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu písm. C těchto Podmínek. I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a. Vztah k Třetím osobám: i. Obsah třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob. ii. Obsah serverů Třetích osob. Servery ani služby Třetích osob nejsou kontrolovány Poskytovatelem a Poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami Poskytovatele neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. b. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována elektronicky (v případě Poskytovatele pomocí formuláře vystaveného v sekci „Kontakt“ nebo doručením na e-mailovou adresu uvedenou v sekci „Kontakt“ a v případě Uživatele na e-mailovou adresu nebo přes sociální síť uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. c. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky. d. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. e. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci. f. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení. g. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1.8.2016. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.